ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKFABRIEK EINDHOVEN

Een volledig cursusjaar loopt van eind augustus t/m juli daaropvolgend en bevat 36 lesweken en 2 voorspeeldagen.
Een half cursusjaar bevat 18 lesweken en 1 voorspeeldag.

De inschrijving geldt voor een volledig cursusjaar of voor een half cursusjaar. Bij tussentijdse inschrijving geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte van het betreffende cursusjaar. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 12,50

Een leerling kan een les afzeggen mits dit minimaal 24 uur van te voren wordt aangegeven met een maximum van 2 keer per cursus (volledig of half cursusjaar). Dit geldt alleen voor leerlingen die muziekinstrument lessen nemen. Bij groepsles kunnen de lessen niet worden ingehaald.

Bij ziekte van een docent wordt de les ingehaald of wordt er voor een passende vervanger gezorgd.

Slechts in geval van langdurige ziekte of verhuizing uit de regio kan, op schriftelijk verzoek, de inschrijving tussentijds beëindigd worden met ingang van de volgende maand. 

Het lesgeld is over het gehele of halve cursusjaar verschuldigd conform de overeenkomst. Bij tussentijdse inschrijvingen is het lesgeld verschuldigd met ingang van de maand waarin de leerling met les nemen kan beginnen. Het lesgeld wordt automatisch afgeschreven door Muziekfabriek Eindhoven.

Betaling van de lesgelden geschiedt, afhankelijk van de soort cursus, in maandelijkse termijnen of in één bedrag.

Alle kosten, voortvloeiende uit niet tijdige betaling van de lesgelden, komen voor rekening van de nalatige debiteur, die in gebreke zal zijn door enkel verloop van de gestelde termijn. 

Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan Muziekfabriek Eindhoven de betreffende leerling het recht om les te ontvangen ontzeggen. 

Bij tussentijdse beëindiging van de lessen is niettemin het lesgeld over het gehele of halve cursusjaar verschuldigd, tenzij het gestelde in de zesde alinea van de algemene voorwaarden van toepassing is. 

De lessen worden gegeven op de locatie Torenallee 345, 5617 BR in Eindhoven, tenzij er voor een cursus een andere locatie aan de leerling is medegedeeld.

Muziekfabriek Eindhoven draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling. 

Het vakantierooster zal zoveel mogelijk worden aangepast aan de schoolvakanties in de regio. De vakantiedagen en feestdagen staan op onze website: www.muziekfabriekeindhoven.nl
Tijdens deze vakantiedagen en feestdagen zijn wij gesloten.


TARIEVEN

De huidige tarieven staan op onze website: www.muziekfabriekeindhoven.nl